Na temelju javnog poziva za osnivanje projektnog tima Hrvatskog stenografskog društva od 1. listopada 2020. godine, Hrvatsko stenografsko društvo, Teslina 5/I, donosi 

                                                   ODLUKU

            o izboru članova projektnog tima Hrvatskog stenografskog društva

                                                     I. 

Ovom Odlukom osniva se projektni tim Hrvatskog stenografskog društva. 

                                                    II.

Za članove projektnog tima imenuju se:

1. Andročec Mirna

2. Biškup Nikola

3. Cigetić Nataša

4. Džalto Stjepan

5. Džalto Šimun 

6. Kaić Zvonimir

7. Kovač Vinko

8. Meštić Ivana

9. Puškarić Stjepan

10. Tičinović Žuvela Maja

11. Vicković Žubi Nikolina

12. Wawrzynek Andrea

13. Zlodi Bukvić Kristina 

                                                    III. 

Članovi projektnog tima imenuju se na razdoblje od godinu dana (19.10.2020.-19.10.2021.). Nakon isteka roka od godinu dana ponovno će se imenovati isti i/ili novi članovi projektnog tima. 

                                                    IV.

Zadaća članova projektnog tima je pisanje, provedba i evaluacija projekata kojima će se doprinijeti popularizaciji rada i ciljeva Društva. Članovi projektnog tima će projekte prijavljivati na natječaje za financiranje i sufinanciranje projekata Udruga. 

                                                    V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

URBROJ: 0045/20 

Zagreb, 19. listopada 2020. godine                                                                 

                                                                         

                                                                  PREDSJEDNICA DRUŠTVA

                                                               Andrea Wawrzynek, mag. polit.